Maritime Services

 

AG sneltesten binnen de maritieme industrie/scheepvaart.

Op dit moment zijn er twee werkgeversregeling om kosten van werknemers te vergoeden voor Antigeen sneltesten. Onder werknemers wordt verstaan; in loondienst, uitzendkrachten/zzpers, stagiaires en vrijwilligers.

 

Vergoedingsregeling 1: Deze regeling is bedoeld voor werknemers die, ofwel symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, ofwel vanwege een melding in de CoronaMelderApp dat werknemer met mensen in contact is geweest  ofwel die bericht hebben gekregen dat de werknemer in contact geweest zijn met mensen die positief getest zijn en daardoor mogelijk zelf besmet zijn of positief getest zijn op SARS-CoV-2.

Voor deze werknemers worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Vergoedingsregeling 2: De regeling voor medewerkers zonder klachten op SARS-CoV-2, zogenaamd preventief testen.

Voor deze werknemers wordt € 10,00 per werknemer in rekening gebracht. Voor testen op schepen van bemanningsleden dienen minimaal 3 personen tegelijkertijd getest te worden, dit betekent dus € 30,00.

 

 Let op : Vaart u niet onder Nederlandse vlag dan kunt u uw medewerkers middels een opgeleide kapitein de testen laten afnemen tegen een tarief van  € 50 per persoon.

 

De Covid-19 Antigeen sneltesten vinden plaats onder auspiciën van Convad BV.

Daarbij is hun bedrijfsarts de verwijzer voor het uitvoeren van de Covid-19 Antigeen sneltesten. Zij zien erop toe dat de Antigeen sneltest wordt uitgevoerd door een terzake kundige, die zelf of onder toezicht staat van een BIG-geregistreerd arts/verpleegkundige, en volgens de RIVM richtlijnen wordt uitgevoerd.

Via Convad B.V. worden de uitgevoerde Antigeen sneltesten voor financiële tegemoetkoming aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Convad zal de werkgever adviseren en ondersteunen, in het kader van nazorg van uw geteste medewerkers welke onder regeling 1 vallen.

De looptijd is overeenkomstig de looptijd van de subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Voor meer informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar www.werkgeverstesten.nl.

 

Algemeen:

  • COVID-19 wordt beschouwd als een medische aandoening. Voor de bedrijfsarts en het Ministerie van VWS dienen het BSN en geboortedatum van de werknemer vastgelegd te worden. Deze gegevens worden door Coronasneltestlijn B.V. binnen 30 dagen na ontvangst van de overheidssubsidie verwijderd uit het gegevensbestand.

  • De uitkomst van de testuitslag mag alleen bekend worden gemaakt aan de werknemer in het kader van de AVG. De werknemer is verplicht een positieve uitslag kenbaar te maken aan de werkgever.

Plein 63, 4001 LH Tiel

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

Tel: 06-15556548